شماره کارت:

5041721089662788

بانک رسالت

 

 

شماره حساب:

0327783269009

بانک ملی