شماره کارت:

6104337754430898

بانک ملت

 

 

شماره حساب:

0327783269009

بانک ملی