از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

فرزاد الکترونیک فرزاد الکترونیک

ثبت نام

مقاومت

NaN

NTC 1K 1% NTC 1K 1%

3900 3000 تومان